Dotychczasowa działalność fundacji

W latach 2008 i 2009 członkowie Fundacji brali udział w zorganizowanej przez Muzeum Historii Polski konferencji na temat: „Konfrontacja zapisów i interpretacji wybranych faktów ze wspólnych dziejów Rzeczpospolitej Obojga Narodów w polskich i ukraińskich podręcznikach do nauki historii”. Było to pierwsze spotkanie nauczycieli z naszych krajów i wspólna praca nad podręcznikami historii. Okazało się, że nieco inaczej rozumiemy takie pojęcia jak np. kozak, Rzeczpospolita, Ruś, i inne. Następna konferencja, zorganizowana przez MHP w Zegrzu, dotyczyła „Roli poezji jako źródła w nauczaniu historii na przykładzie twórczości Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego”.

W 2010 roku, dzięki wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, przy współ-pracy z Muzeum Historii Polski oraz Instytutu Pedagogicznego i Zespołu Szkół nr 36 z Żytomierza ze strony ukraińskiej, zrealizowaliśmy projekt: „Kształtowanie postaw demokratycznych poprzez nauczanie historii” w ramach konferencji „Razem o wolność - doświadczenie historyczne i lekcje dotyczące sojuszu Piłsudskiego i Petlury w kontekście tolerancji i kompetencyjnego podejścia do nauczania historii”.

W dniach 11-14.10.2012 r. zrealizowaliśmy konferencję naukowo-metodyczną na temat „Między Polakami a Ukraińcami - różne aspekty pogranicza” przy współudziale Muzeum Historii Polski. W tym projekcie współpracowaliśmy z Instytutem Podyplomowego Kształcenia Nauczycieli w Żytomierzu, gdzie odbył się pierwszy dzień konferencji. W auli uczelni wysłuchaliśmy wykładu prof. J. Pisulińskiego na temat „Polityki II RP wobec mniejszości narodowych” oraz innych wykładowców. Po południu w Zespole Szkół nr 36 im. J. Dąbrowskiego odbył się panel dyskusyjny na w/w tematy. W drugim dniu konferencja rozpoczęła się na Międzynarodowym Uniwersytecie Ekonomiczno-Humanistycznym im. Stepana Demianczuka w Równem. Konferencję zaszczycił Konsul Generalny RP z Łucka, Krzysztof Sawicki. Naszymi gośćmi były również władze miasta, uczelni, licznie zgromadzeni nauczyciele i studenci. Wysłuchaliśmy wykładowców z MUEH, a także wykładu dr S. Stępnia na temat działalności Henryka Józewskiego i Andrieja Smirnowa o działalności Stepana Skrypnyka. Części wykładowej towarzyszyła wystawa „Wolni z wolnymi” opowiadająca historię wspólnej walki o wolność w 1863 r. Po południu odbyły się warsztaty nauczycielskie tzw. Debata Wołyńska, czyli wybory do Sejmu II RP w 1931 r. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Łuck i Ołykę.

W dniach 17-20 listopada 2011r. przy współpracy z Muzeum Historii Polski zorganizowaliśmy w Bobrowej Dolinie konferencję na temat: „Przywracanie pamięci - Marchlewszczyzna i los Polaków na sowieckiej Ukrainie w okresie międzywojennym a polityka II RP”.

Wystawa „Polskie drogi do wolności”, powstała w 2013 roku, adresowana jest do odbiorcy polskiego i ukraińskiego. Autorzy przedstawili na jedenastu planszach historię walk o wolność Polaków. Pierwsza prezentuje walkę konfederatów barskich z 1768 r. Ostatnia informuje o historii powstania i działalności w 1980 r. związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Teksty napisano w języku polskim i ukraińskim. Wystawa eksponowana jest w szkołach polskich i ukraińskich. Kilka przykładowych plansz zaprezentowano poniżej.

W 2012 roku, w dniach 27-30 września, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie przy współpracy z MHP nasza fundacja zrealizowała konferencję pod nazwą ”Za złotym orłem - konferencja naukowa poświęcona odradzaniu się Rzeczpospolitej na wschód od Niemna w r. 1812”. W konferencji wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Polski, Litwy, Łotwy i Białorusi. Opiekę naukową sprawowali prof. Jarosław Czubaty i prof. Dariusz Nawrot. Ze strony litewskiej wykład wygłosił prof. Virgilius Pugaciauskas. Wykłady znakomitych znawców epoki napoleońskiej wzbudziły duże zainteresowanie i ożywioną dyskusję.

W drugiej części spotkania przeprowadzono warsztaty metodyczne pod nazwą „Napoleon a Wilno” ujęte w formie gry miejskiej. Pozwoliło to uczestnikom na zapoznanie się z topografią i historią miasta. Grupy biorące udział w grze były mieszane pod względem narodowościowym, aby umożliwić wzajemne poznanie się.

Wystawa „Wolni z Wolnymi 1863 a Ukraina” - projekt zrealizowany w latach 2010-2012. Wystawa prezentowana jest w różnych miastach Ukrainy. Dotychczas z ekspozycją zapoznali się mieszkańcy Żytomierza, Równego, Winnicy, Fastowa. Ekspozycja opowiada wspólną historię obu narodów walki o niepodległość w czasie powstania styczniowego.

Nasze najważniejsze osiągnięcia:

Organizacja polsko-ukraińskich konferencji nauczycielskich, wystaw tematycznych oraz inwentaryzacja obiektów historycznych.

Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia