VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Metodyczna

"Sytuacja Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej
wobec dwóch totalitaryzmów II wojny światowej"

Krasiczyn, 7-10 Listopada 2013 r.

W dniach 7-10 listopada 2013 roku w Krasiczynie odbyła się VI konferencja naukowo-metodyczna pod nazwą - „Sytuacja Polaków na Wołyniu i Galicji Wschodniej wobec dwóch totalitaryzmów II wojny światowej”. W konferencji wzięli udział studenci, nauczyciele uczący historii, j. polskiego z Polski, Ukrainy i Białorusi. Zamek Krasiczyn, został trafnie wybrany, zyskując aprobatę wszystkich gości.

Uczestnicy konferencji w czasie dwóch dni zapoznali się z działaniem i skutkami systemu faszystowskiego i sowieckiego w okresie II wojny światowej. Wykłady prof. I. Iliuszyna, dr Stanisława Stępnia i dr Tomasza Berezy pozwoliły zapoznać się z najnowszymi ustaleniami historiografii polskiej i ukraińskiej.

Wystąpienia nauczycielskie, w tym raport badający świadomość pamięci o II wojnie światowej wśród młodego pokolenia Polaków jak i młodych Ukraińców, wzbudził duże zainteresowanie i dyskusję słuchaczy. Mieliśmy okazję wysłuchać również wystąpień dotyczących dydaktyki nauczania w Polsce i na Ukrainie. Poznaliśmy znaczenie kina historycznego i jego wpływ na odbiór przez młodego widza. Referaty podejmujące zagadnienie inwentaryzacji obiektów upamiętniających II wojnę światową w Polsce i na Ukrainie pozwoliła nam na refleksję i przypomnienie nieznanych lub zapomnianych miejsc na mapie historycznych wydarzeń.

Warsztaty metodyczne pozwoliły na zapoznanie się z aktywizującymi metodami pracy z uczniem. Wspólne rozmowy zintegrowały środowiska nauczycielskie. Pozwoliły na wymianę doświadczeń a także refleksję na tym, jak obecnie wychowywać młode pokolenia, które będą w przyszłości tworzyć społeczeństwa obywatelskie. Dodatkowo uczestnicy konferencji zwiedzili między innymi Przemyśl, Ulucz z malowniczo położoną drewnianą cerkwią, oraz zamek Krasiczyn poznając bogactwo i wielokulturowość tych ziem.

Materiały naukowe z konferencji dostępne są do pobrania:

Tomasz Bereza
Sowieckie władze okupacyjne wobec Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1939-1941

Ihor Iliuszyn
Lata 1939–1941 na Wołyniu Zachodnim i w Galicji Wschodniej w ukraińskiej historiografii i pamięci historycznej

Ihor Iliuszyn
1939-1941 роки в Західній Волині і Східній Галичині в українській історіографії і історичній пам’яті.

Stanisław Stępień
Ludność pogranicza wobec najazdu niemieckiego i sowieckiego w 1939 roku


Współpracownicy
i instytucje dofinansowujące:

Fundacja Polonia-Ruthenia
ul. Jodłowa 22, 05-091 Ząbki

KRS 0000328537, REGON 141823672, NIP 1251587730
Numer konta (BZ WBK S.A.): 24109018410000000115954019

e-mail: rada@polonia-ruthenia.pl
Facebook: facebook.com/Polonia.Ruthenia